350/2022 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας συμβάσεων που αφορά την 1η Εκτελεστική βάση της με αριθμ. πρωτ. 41753/15-06-2021 υπογραφείσας Συμφωνίας Πλαίσιο τριετούς (3) διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

350/2022 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας συμβάσεων που αφορά την 1η Εκτελεστική βάση της με αριθμ. πρωτ. 41753/15-06-2021 υπογραφείσας Συμφωνίας Πλαίσιο τριετούς (3) διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

350/2022 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας συμβάσεων που αφορά την 1η Εκτελεστική βάση της με αριθμ. πρωτ. 41753/15-06-2021 υπογραφείσας Συμφωνίας Πλαίσιο τριετούς (3) διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»