353/2022 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την υπηρεσία: «Προμήθεια Φωτιζόμενης Κατακόρυφης σήμανσης σε επικίνδυνους κόμβους του Δήμου Ιλίου»

353/2022 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την υπηρεσία: «Προμήθεια Φωτιζόμενης Κατακόρυφης σήμανσης σε επικίνδυνους κόμβους του Δήμου Ιλίου»

353/2022 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την υπηρεσία: «Προμήθεια Φωτιζόμενης Κατακόρυφης σήμανσης σε επικίνδυνους κόμβους του Δήμου Ιλίου»