361/2022 – συμπλήρωση της υπ’ αρ. 240/11-07-2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη πληρωμής τέλους ανταποδοτικού υπέρ ΤΕΕ

361/2022 – συμπλήρωση της υπ’ αρ. 240/11-07-2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη πληρωμής τέλους ανταποδοτικού υπέρ ΤΕΕ

361/2022 – συμπλήρωση της υπ’ αρ. 240/11-07-2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη πληρωμής τέλους ανταποδοτικού υπέρ ΤΕΕ