362/2022 – απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 1657/2022 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη πληρωμής τέλους ανταποδοτικού υπέρ ΤΕΕ και παραβόλου υπέρ του Πυροσβεστικού Σώματος

362/2022 – απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 1657/2022 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη πληρωμής τέλους ανταποδοτικού υπέρ ΤΕΕ και παραβόλου υπέρ του Πυροσβεστικού Σώματος