367/2022 – λήψη απόφασης περί κήρυξης άγονης διαδικασίας για τη Μίσθωση ακινήτου σχετικά με την στέγαση του Γ’ Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου»