389/2022 – λήψη απόφασης για παράσταση σε Δικαστήριο, ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου και παροχή εντολής αποδοχής της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Σοφίας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ κλπ συν. 5 (ΓΑΚ 36249/2022, 4016/2022)

389/2022 – λήψη απόφασης για παράσταση σε Δικαστήριο, ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου και παροχή εντολής αποδοχής της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Σοφίας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ κλπ συν. 5 (ΓΑΚ 36249/2022, 4016/2022)

389/2022 – λήψη απόφασης για παράσταση σε Δικαστήριο, ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου και παροχή εντολής αποδοχής της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Σοφίας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ κλπ συν. 5 (ΓΑΚ 36249/2022, 4016/2022)