398/2022 – α) Αποδοχή Υπεύθυνης Δήλωσης εκπροσώπου της εργοληπτικής εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» για τους όρους αποπληρωμής της 1ης Σ.Σ.Ε. & β.) Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1η Σ.Σ.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ», κατόπιν εισήγησης του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.

398/2022 – α) Αποδοχή Υπεύθυνης Δήλωσης εκπροσώπου της εργοληπτικής εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» για τους όρους αποπληρωμής της 1ης Σ.Σ.Ε. & β.) Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1η Σ.Σ.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ», κατόπιν εισήγησης του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.

398/2022 – α) Αποδοχή Υπεύθυνης Δήλωσης εκπροσώπου της εργοληπτικής εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» για τους όρους αποπληρωμής της 1ης Σ.Σ.Ε. & β.) Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1η Σ.Σ.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ», κατόπιν εισήγησης του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.