397/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την: «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου», ως προς την Ομάδα Α

397/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την: «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου», ως προς την Ομάδα Α

397/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την: «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου», ως προς την Ομάδα Α