406/2021 – έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου»

406/2021 – έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου»