407/2021 – έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τον «Καθαρισμό-Απολύμανση-Μυοκτονία-Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου όμβριων και κτιρίων του Δήμου»

407/2021 – έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τον «Καθαρισμό-Απολύμανση-Μυοκτονία-Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου όμβριων και κτιρίων του Δήμου»

407/2021 – έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τον «Καθαρισμό-Απολύμανση-Μυοκτονία-Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου όμβριων και κτιρίων του Δήμου»