415/2022 – καθορισμό ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης μέσω αντιτίμου, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2022