414/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά την υπηρεσία «Καθαρισμό-Απολύμανση-Μυοκτονία-Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου όμβριων και κτιρίων του Δήμου» (ομάδες Β και Γ)

414/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά την υπηρεσία «Καθαρισμό-Απολύμανση-Μυοκτονία-Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου όμβριων και κτιρίων του Δήμου» (ομάδες Β και Γ)

414/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά την υπηρεσία «Καθαρισμό-Απολύμανση-Μυοκτονία-Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου όμβριων και κτιρίων του Δήμου» (ομάδες Β και Γ)