418/2021 – λήψη απόφασης για την ένταξη δαπάνης στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ