419/2021 – απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριθμ. 2540/2021 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη εργασιών ΔΕΔΔΗΕ