425/2022 – έγκριση των όρων πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης και τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, για την κατασκευή του έργου «Επισκευή συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου και λοιπές δράσεις»

425/2022 – έγκριση των όρων πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης και τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, για την κατασκευή του έργου «Επισκευή συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου και λοιπές δράσεις»

425/2022 – έγκριση των όρων πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης και τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, για την κατασκευή του έργου «Επισκευή συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου και λοιπές δράσεις»