426/2022 – ορθή επανάληψη της 286/02-08-200 (ΑΔΑ: ΩΧ98ΩΕΒ-Ν0Ψ) Α.Ο.Ε με θέμα «Ένταξη δαπανών στην κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ»

426/2022 – ορθή επανάληψη της 286/02-08-200 (ΑΔΑ: ΩΧ98ΩΕΒ-Ν0Ψ) Α.Ο.Ε με θέμα «Ένταξη δαπανών στην κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ»