433/2021 – έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου»