437/2022 – λήψη απόφασης για συμμόρφωση με τις υπ. αριθ. 1662/2022 & 1663/2022 Αποφάσεων Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. περί ακύρωσης των με αριθμών 290/2022 και 313/2022 Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 693α του Δήμου Ιλίου»

437/2022 – λήψη απόφασης για συμμόρφωση με τις υπ. αριθ. 1662/2022 & 1663/2022 Αποφάσεων Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. περί ακύρωσης των με αριθμών 290/2022 και 313/2022 Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 693α του Δήμου Ιλίου»

437/2022 – λήψη απόφασης για συμμόρφωση με τις υπ. αριθ. 1662/2022 & 1663/2022 Αποφάσεων Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. περί ακύρωσης των με αριθμών 290/2022 και 313/2022 Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 693α του Δήμου Ιλίου»