437/2022 – λήψη απόφασης για συμμόρφωση με τις υπ. αριθ. 1662/2022 & 1663/2022 Αποφάσεων Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. περί ακύρωσης των με αριθμών 290/2022 και 313/2022 Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 693α του Δήμου Ιλίου»

437/2022 – λήψη απόφασης για συμμόρφωση με τις υπ. αριθ. 1662/2022 & 1663/2022 Αποφάσεων Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. περί ακύρωσης των με αριθμών 290/2022 και 313/2022 Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 693α του Δήμου Ιλίου»

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a

437/2022 – λήψη απόφασης για συμμόρφωση με τις υπ. αριθ. 1662/2022 & 1663/2022 Αποφάσεων Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. περί ακύρωσης των με αριθμών 290/2022 και 313/2022 Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 693α του Δήμου Ιλίου»