442/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι: «ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» της διαδικασίας με Διαπραγμάτευσης χωρίς Δημοσίευση, για την κατασκευή του έργου «Επισκευή συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου και λοιπές δράσεις»

442/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι: «ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» της διαδικασίας με Διαπραγμάτευσης χωρίς Δημοσίευση, για την κατασκευή του έργου «Επισκευή συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου και λοιπές δράσεις»

442/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι: «ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» της διαδικασίας με Διαπραγμάτευσης χωρίς Δημοσίευση, για την κατασκευή του έργου «Επισκευή συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου και λοιπές δράσεις»