449/2021 – μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 143307, με αριθμό πρωτ. διακήρυξης 87022/25-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009612708 2021-11-29)

449/2021 – μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 143307, με αριθμό πρωτ. διακήρυξης 87022/25-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009612708 2021-11-29)

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a