450/2021 – μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 143797

450/2021 – μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 143797

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a