451/2021 – μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής κατάθεσης Δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο, που αφορά τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 136799

451/2021 – μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής κατάθεσης Δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο, που αφορά τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 136799

451/2021 – μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής κατάθεσης Δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο, που αφορά τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 136799