451/2021 – μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής κατάθεσης Δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο, που αφορά τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 136799

451/2021 – μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής κατάθεσης Δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο, που αφορά τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 136799

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a