451/2022 – λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

451/2022 – λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»