457/2022 – λήψη απόφασης για την απαλλαγή οικονομικής συμμετοχής των εγγεγραμμένων μελών Κ.Α.Π.Η. Ιλίου, για έτη 2022-2023