458/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την υπηρεσία: «Αμοιβή δικηγόρου για την παροχή νομικών συμβουλών»

458/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την υπηρεσία: «Αμοιβή δικηγόρου για την παροχή νομικών συμβουλών»