458/2021 – έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή συνολικού ποσού 915,40 € και θεωρείται επείγον λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2021