464/2021 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την «Προμήθεια ειδών catering για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

464/2021 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την «Προμήθεια ειδών catering για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

464/2021 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την «Προμήθεια ειδών catering για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»