476/2021 – λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 06/2021 μελέτης του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΑΚ»