482/2022 – λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ»

482/2022 – λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ»

482/2022 – λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ»