481/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης της υπ’ αρίθμ. ΟΙΚ 10/2022 μελέτης του έργου :«ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

481/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης της υπ’ αρίθμ. ΟΙΚ 10/2022 μελέτης του έργου :«ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»