484/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού: «Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» της δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου και λοιπές δράσεις»

484/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού: «Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» της δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου και λοιπές δράσεις»

484/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού: «Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» της δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου και λοιπές δράσεις»