485/2022 – λήψη απόφασης για τη χορήγηση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

485/2022 – λήψη απόφασης για τη χορήγηση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»