487/2022 – λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 16072/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 27ο Μονομελές)

487/2022 – λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 16072/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 27ο Μονομελές)