486/2022 – λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ

486/2022 – λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ