Πρακτικό ανάρτησης αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣOX 4Α/2023 προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Πρακτικό ανάρτησης αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣOX 4Α/2023 προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Προβαίνουμε σήμερα την 15/01/2024 στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων υπ’ αριθμ. 78917/24-10-2023 Ανακοίνωσης (ΣΟΧ 4Α/2023) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιλίου.

Το παρόν συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων, οι οποίες υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τέταρτο κεφάλαιο
της ως άνω Ανακοίνωσης, για χρονικό διάστημα από 16-01-2024 μέχρι και 25-01-2024.

 

Πρακτικό ανάρτησης αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣOX 4Α/2023 προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνουa