15 Ιανουαρίου, 2024

15 Ιανουαρίου, 2024

Πρακτικό ανάρτησης αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣOX 4Α/2023 προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου a

Προβαίνουμε σήμερα την 15/01/2024 στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων υπ’ αριθμ. 78917/24-10-2023 Ανακοίνωσης (ΣΟΧ 4Α/2023) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι