Δημόσια διαβούλευση του τεύχους διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου» της Πράξης «Γωνιές Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου»

Δημόσια διαβούλευση του τεύχους διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου» της Πράξης «Γωνιές Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου»

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι τίθεται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση το τεύχος της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου» της Πράξης «Γωνιές Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου», συνολικής δαπάνης 1.330.833,30€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (1.650.233,29€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα
Προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με βάση την Απόφαση Ένταξης. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Άξονας Προτεραιότητας
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ») και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών.

Το τεύχος της διακήρυξης δύναται να τροποποιηθεί κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.
Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η χρονική διάρκεια της διαβούλευσης θα είναι δεκαπέντε (15) ημέρες
από την ανάρτηση του τεύχους της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promhtheus.gov.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου.
Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Διαβούλευσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ «Γωνιές Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου»a

Δημόσια διαβούλευση του τεύχους διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου» της Πράξης «Γωνιές Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου»

More Posts

014/2023 – εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου Ιλίου a

012/2023 – λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 010/2023 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9Κ2ΛΩΕΒ-1ΘΛ) και έγκριση του σχεδίου με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» 2021, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4559/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) Πρόσκληση (Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου a