ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 03/05/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 03/05/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 3η Μαΐου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την ανανέωση άδειας χρήσης της πλατφόρμας ZOOM για ένα έτος

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Έγκριση αποδοχής της δωρεάν υπηρεσίας έκδοσης βεβαίωσης αδομήτου για προσκυρωτέο τμήμα επί της οδού ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ περιοχής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ
  2. Λήψη   απόφασης   για   την αποδοχή των Τευχών Δημοπράτησης (Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής, Προϋπολογισμού Δημοπράτησης, Τιμολογίου Δημοπράτησης, Τ.Σ.Υ., Ε.Σ.Υ., Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ.) της υπ’ αρίθμ. ΗΛ 01/2023 μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ.Η1/23»

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

  1. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος εκτός ορίων του Νομού Αττικής

Δ. ΓΕΝΙΚΑ

  1. Λήψη απόφασης για μη άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 11/2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου
  2. Αποδοχή κατανομής ποσού 233.019,94 € έτους 2023 για κάλυψη α) λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και β)της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 03/05/2023a