ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 01/10/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 01/10/2020

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 1η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα  21.30 μ.μ., σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικράτειας (Β΄850/13.03.2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:                                             

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2020a

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 1/2009 και των με αριθμ. 1299/2019 & 917/2020 Δικαστικών Αποφάσεων του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτων που βρίσκονται επί της οδού Λευκίμης και εντός των Ο.Τ. 2117Β (Κ.Χ.) & 2117Ε (Κ.Χ.) περιοχής Ραδιοφωνίαςa

3. Λήψη απόφασης: i) για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις» της απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενων εδαφικών εκτάσεων που βρίσκονται επί των οδών Ραδιοφωνίας & Πριάμου & Λεωφ. Θηβών, εντός των Ο.Τ. 2214 (Παιδική Χαρά), Ο.Τ. 2214Α (Κ.Χ.) – Πράσινο), Ο.Τ. 2215 (Χώρος Στάθμευσης) περιοχής Ραδιοφωνίας του Δήμου μας, ii) για την καταβολή των δικαστικών εξόδων της εν λόγω απαλλοτρίωσηςa

4. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑa

Γ.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

5. Έγκριση εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Ιλίουa

6. Λήψη απόφασης για ακαταλληλότητα ή ασύμφορη κυκλοφορία οχημάτωνa

7. Λήψη απόφασης για την γνωμοδότηση επιτροπής για ακαταλληλότητα μηχανημάτων & εργαλείων της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνουa

8. Λήψη απόφασης για την ακαταλληλότητα κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσηςa

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

9. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μαςa

Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

10. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για φθορά δημοτικού πρασίνου επί της οδού Γαλερίου 19, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας τους Περιβάλλοντοςa

11. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για φθορά δημοτικού πρασίνου επί της οδού Δαναών 47, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας τους Περιβάλλοντοςa

12. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για φθορά δημοτικού πρασίνου επί της οδού Ιπποδαμείας 16, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας τους Περιβάλλοντοςa

13. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για φθορά δημοτικού πρασίνου επί των οδών ΑΓ. Γεωργίου 44 & Μαξιμιλιανού, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας τους Περιβάλλοντοςa

14. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για φθορά δημοτικού πρασίνου επί των οδών Ελ Αλαμέιν 12 & Φιλοκτήτου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας τους Περιβάλλοντοςa

15. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «VLASSAS», σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa

16. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΕΡΓΟΦΙΛ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

17. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΜΕΜΙ Ο. Ο.Ε. “ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ”», σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa

18. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΜΥ BRANDSHOES», σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ

19. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσηςa

20. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αρ. 29/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου, κατόπιν παραπομπής της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 234/2020 ΑΟΕ

 

 

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 01/10/2020a