ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 16/09/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 16/09/2021

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 16η  Σεπτεμβρίου 2021  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 20.00 μ.μ., σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την  εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. 47374/02.07.2021 αίτησης του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ιλίου σχετικά με τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 137 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 4759/2020 για το ακίνητο με ΚΑΕΚ 050574219001a
  2. Λήψη απόφασης για επανεπιβολή μετά από αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ και λοιπών συνιδιοκτητών στο Ο.Τ. 2130Α επί των οδών Θηβών, Σπερχειού και Σηγωνίου περιοχής Ραδιοφωνίας του Δήμου Ιλίουa

 

Ο Δήμαρχος

 Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 16/09/2021a