ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 24/03/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 24/03/2022

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 24η Μαρτίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «ΜΙΚΗΣ ΘΕOΔΩΡΑΚΗΣ», η οποία θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με το αντίστοιχο πιστοποιητικό που έχουν προσκομίσει ή θα προσκομίσουν μέχρι την συνεδρίαση, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας κατά τις προβλέψεις σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», δ) την εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», ε) την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την ΚΥΑ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 (ΦΕΚ Β’ 67), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022a
 2. Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του Δήμου Ιλίου έναντι των Τραπεζικών Ιδρυμάτωνa

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για επανεπιβολή μετά από αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΣΕΒΑ μεταξύ των Ο.Τ. 2078 – 2079 επί των οδών ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ , περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ του Δήμου Ιλίου
 2. Λήψη απόφασης κυκλοφοριακής ρύθμισης δημιουργίας πεζοδιάβασης επί της οδού Πρωτεσιλάου, μεταξύ των οδών Νέστορος και Πάριδοςa
 3. Λήψη Απόφασης Τροποποίησης της υπ’ αρ. 048/2021 Α.Δ.Σ.  & της σχετικής απόφασης Α.Π.Ζ. 017/2021a
 4. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 082/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 1. Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τρίτους (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για την αποψίλωση και απομάκρυνση ξερών χόρτων (και απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων) για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2022a
 2. Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσηςa

 

Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για την ετήσια δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε δημόσιους φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτωνa

 

Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 1. Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στον Οργανισμό Κοινής Ωφελείας ΕΥΔΑΠ (άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος)a
 2. Λήψη επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος (υποχρεώσεις πεζών – οδηγών – ιδιοκτητών ή συνοδών ζώων)a

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 24/03/2022a