ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 10/11/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 10/11/2022

Σας καλούμε σε Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 10η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «ΜΙΚΗΣ ΘΕOΔΩΡΑΚΗΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 375/02.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022a
 2. Εξουσιοδότηση Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών για ορισμό  Υπευθύνων Λογαριασμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεωνa
 3. Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ψυχαγωγική εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα του CIRCO AQUATICOa

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 Δήμου Ιλίουa
 2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιλίου έτους 2022a
 3. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ και τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιώνa
 4. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 186/2011 Απόφασης Δ.Σ. (Περί μεταβίβασης προσκυρωτέου τμήματος επί των οδών Τυρνάβου και Μπιζανίου – Ο.Τ. 2018 περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ)a

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 1. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μαςa

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

 1. Έγκριση τροποποίησης της Απόφασης ΄Ένταξης του Έργου «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» {ΙΛΙΟΝ – ΣΤΗΡΙΞΗ} που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001294a
 2. Ίδρυση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας Δήμου Ιλίουa

Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 1. Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τρίτους (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για την ενίσχυση του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Ιλίου

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Αποδοχή υπεύθυνων δηλώσεων κληρονόμων Λιόση για διατήρηση της απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 2117Α, επί των οδών Λευκίμης & Σητείας για χρηματοδότηση μέσω του Πράσινου Ταμείουa

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 10/11/2022a