ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 10/11/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 10/11/2022

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, την 10η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη  και ώρα  09.00 π.μ., σύμφωνα το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022
 2. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Ιλίου έτους 2023
 3. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 00.6733.0001
 4. Ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη πληρωμής τέλους ανταποδοτικού υπέρ ΤΕΕ για οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται το ως άνω τέλος (π.χ. άδειες δόμησης, άδειες μικρής κλίμακας οποιασδήποτε αιτίας, κ.α.) και ειδικού λογαριασμού Πόρων Λεσχών Πυροσβεστικού Σώματος
 5. Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ψυχαγωγική εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα του CIRCO AQUATICO
 6. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά τις  «Έκτακτες απολυμάνσεις κτιρίων του Δήμου για την αντιμετώπιση του κορονοϊού»
 7. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας συμβάσης που αφορά  την «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου», ως προς την Ομάδα Α

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» και λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης ΣΣΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ»
 2. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/22»
 3. Έγκριση του 1ου  ΑΠΕ & 1ου  ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
 4. Έγκριση του 1ου  ΑΠΕ & 1ου  ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»
 5. Έγκριση αποδοχής δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΛΙΟΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΛΙΟΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ που βρίσκεται επί της οδού ΑΛΑΜΑΝΑΣ – Ο.Τ. 558 – περιοχής ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
 6. Έγκριση αποδοχής της δωρεάν υπηρεσίας έκδοσης βεβαίωσης αδομήτου για προσκυρωτέο τμήμα επί των οδών ΙΟΥΛΙΟΥ και ΜΕΘΟΔΙΟΥ περιοχής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ

 

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 10/11/2022a