ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 10/05/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 10/05/2022

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί   ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 10η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ., σύμφωνα  α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020  τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την  εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» και ε) την εγκύκλιο με αριθμ. 63 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 19515/12.10.2021), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 432/2022 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη εργασιών ΔΕΔΔΗΕ
 2. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου» (ομάδες Α & Γ)
 3. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών, της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για την «Προμήθεια ειδών για τον περιορισμό της διασποράς του covid-19» στα πλαίσια της με αριθ. πρωτ. 24131/01-04-2022 πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
 4. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών, της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο: «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας, την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Ιλίου Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΙΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
 5. Σύναψη σύμβασης μίσθωσης ακινήτου με τον νέο εκμισθωτή λόγω μεταβολής στο πρόσωπο του αρχικού εκμισθωτή, σχετικά με το ακίνητο επί της οδού Ξυλοκάστρου 5, για τη στέγαση αθλητικών δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς τμήματος αθλητισμού νέας γενιάς παιδείας & διά βίου μάθησης
 6. Εξέταση του υπ’ αριθ. πρωτ. 31695/03-05-2022 αιτήματος της εταιρείας Μανδρέκας Α.Ε. σχετικά με την «1η Εκτελεστική σύμβαση βάσει της με αριθ. πρωτ. 46222/30-06-2021 υπογραφείσας Συμφωνίας – Πλαίσιο τριετούς (3) διάρκειας συμπ. του δικαιώματος προαίρεσης έως και 15% για την «προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου» (ομάδα 2η Γάλα συμπυκνωμένο εβαπορέ)»

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Αίτηση παράτασης για το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων»
 2. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΗΛ 01/2022 μελέτης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/22

Γ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης του έργου του Δήμου Ιλίου με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των διεπαφών του παραδοσιακού αστικού ιστού με τις γειτνιάζουσες αναπτυξιακές δυνατότητες, τους πόλους έλξης και τις παραγωγικές λειτουργίες της πόλης» από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Ευφυή συστήματα κινητικότητας και ασφαλούς ελεγχόμενης πρόσβασης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση πανδημιών στο Δήμο Ιλίου» από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας», από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
 4. Λήψη απόφασης για την  υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Ιλίου», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»

 

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 10/05/2022a