ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 18/07/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 18/07/2022

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 18η Ιουλίου 2022 ημέρα Δεύτερα και ώρα 09.30 π.μ., σύμφωνα το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 15.6142.0005

2. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, η οποία διενεργεί τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την «Επισκευή συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων»

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών – Ε.Σ.Κ.Κ. – χώρων του Δήμου Ιλίου (Κωδικός Μελέτης: Π60/2022)

 

Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

5. Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τρίτους (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για την ενίσχυση του Γραφείου Τύπου του Δήμου Ιλίου

 

Ε. ΓΕΝΙΚΑ

6. Λήψη απόφασης για α) ανάθεση στη Συμβολαιογράφο Ιλίου Μαρία Παπαζαχαρίου για σύνταξη συμβολαίου δωρεάς προς το Δήμο Ιλίου ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος ιδιοκτησίας Στυλιανού Ζουμάκη και Όλγας Μπέλου, επιφάνειας 25,40 τ.μ. στο Ο.Τ. 868 περιοχής «Παλατιανής», β) πρόβλεψη αμοιβής ποσού 324,49 € και γ) δαπάνη καταχώρησης στο κτηματολόγιο ποσό 200,00 €

 

Ο Δήμαρχος

 

Νίκος Ζενέτος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 18/07/2022a