ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28/07/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28/07/2022

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 28η Ιουλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ., σύμφωνα το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022
  2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου του έτους 2022
  3. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους
  4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορούν στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τη «Μίσθωση οχημάτων (πούλμαν) με οδηγό για τη μεταφορά – μετακίνηση μελών των Κ.Α.Π.Η., φιλαρμονικής του Δήμου και αθλούμενων»
  5. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία «Δημιουργικές υπηρεσίες γραφιστικής και προμήθεια αφισών – εντύπων»
  6. Έγκριση πρακτικών  της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για την υπηρεσία με τίτλο «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας, την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Φροντίδας στο Δήμο Ιλίου Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
  7. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά την «Βιωματική προσέγγιση της αγγλικής γλώσσας στα παιδιά προσχολικής ηλικίας στη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου»

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ: Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/22
  2. Λήψη απόφασης για αίτηση 2ης παράτασης για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων»

 

Ο Δήμαρχος

 Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28/07/2022a