ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 29/09/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 29/09/2022

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 29η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ., σύμφωνα το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 10ς αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022
 2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης, και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής με τίτλο: «Ενίσχυση/Αναβάθμιση των υποδομών που συμβάλλουν στην αύξηση της χρήσης του Δημόσιου Αστικού χώρου και τονώνουν την κοινωνικοποίηση των πολιτών»
 3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, και τρόπου εκτέλεσης που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, ήτοι την μεγαλύτερη μέση ποσοστιαία έκπτωση, για την «Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων, φορτηγών, ημιφορτηγών και λοιπών μεγάλων οχημάτων του Δήμου Ιλίου»
 4. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Δημιουργικές υπηρεσίες γραφιστικής και προμήθεια αφισών-εντύπων»
 5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη Μίσθωση οικήματος για τη στέγαση του Δ΄ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου
 6. Εξέταση του υπ. αριθ. πρωτ. 69650/22-09-2022 αιτήματος της εταιρείας Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Α.Ε. σχετικά με την «1η Εκτελεστική σύμβαση βάσει της με αριθ. πρωτ. 46222/30-06-2021 υπογραφείσας Συμφωνίας – Πλαίσιο τριετούς (3) διάρκειας συμπ. του δικαιώματος προαίρεσης έως και 15% για την «προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου» (ομάδα 2η Γάλα συμπυκνωμένο εβαπορέ)»
 7. Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης που αφορά στην «Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου», ως προς τις ομάδες Α΄ – Β΄- Γ΄

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού IΙ: «Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» της  δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ»
 2. Ορθή επανάληψη της 232/30-06-2022 (ΑΔΑ:6Σ0ΣΩΕΒ-Γ3Κ) Α.Ο.Ε. με θέμα «Ένταξη δαπανών στην κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ»
 3. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ

 

Γ. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στα δικαστήρια

 

 

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 29/09/2022a