Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης της υπ΄ άριθμ. 65416 / 06-09-2022 ανακοίνωσης

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης της υπ΄ άριθμ. 65416 / 06-09-2022 ανακοίνωσης

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων αναφορικά με την υπ’ αριθ. 65416/06-09-22 (ΑΔΑ: 99Χ0ΩΕΒ-Ψ96) ανακοίνωση για τη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών ή έως εννέα (9) μηνών (για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή-ΩΔΕΙΟ) από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου της Διεύθυνσης Πολιτισμού.

 

Η 3-ήμερη προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων των υποψηφίων

αρχίζει στις 26/09/2022 και λήγει στις 28/09/2022.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥa

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝa