ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 12/10/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 12/10/2022

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, την 12η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ., σύμφωνα το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 74 § 6 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 και με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 375/02.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Λήψη απόφασης για έγκριση της 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022

3. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για την κάλυψη των προβλεπόμενων δαπανών καθαριότητας – φωτισμού και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων,  για το έτος 2023

4. Κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου οικ. έτους 2023

5. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2021

6. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου του έτους 2022

7. Συμπλήρωση των άρθρων 10 & 21 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ιλίου

8. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 152/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

9. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 00.6495.0001

10. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους

11. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την a1η Εκτελεστική βάση της με αριθμ. πρωτ. 41753/15-06-2021 υπογραφείσας Συμφωνίας Πλαίσιο τριετούς (3) διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

12. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας που αφορά την επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία για την σύναψη 2ης εκτελεστικής σύμβασης της με αριθμό πρωτοκόλλου 41753/15-06-2021 Συμφωνίας Πλαίσιο τριετούς (3) διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος,  για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

13. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΜ 112/2022» που αφορά την προμήθεια φωτιζόμενης σήμανσης της εταιρείας ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

14. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) για την δημιουργία 16.500 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών

 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

15. Έγκριση προσκύρωσης τμήματος του ειδικού ΚΑΕΚ 05057ΕΚ22002 στην ιδιοκτησία ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ που  βρίσκεται  επί  των οδών ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ – Ο.Τ. 759 – περιοχής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ

16. Λήψη   απόφασης   για   την  έγκριση όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης πράσινου σημείου στο Δήμο Ιλίου»

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι: «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» της δημόσιας σύμβασης κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ (ΑΠΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΩΣ ΑΙΑΚΟΥ)»

 

Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

18. Λήψη Απόφασης για Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Δήμου Πετρούπολης για τη χρήση του Κολυμβητηρίου Ιλίου (ΕΚΑ)  και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής

 

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ

19. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 14/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου

20. Αποδοχή κατανομής ποσού 91.547,47€ που αφορά συμπληρωματική κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

                  Ο Δήμαρχος

 

 

                   Νίκος Ζενέτος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 12/10/2022a