ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 13/12/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 13/12/2022

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, την 13η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα  09.30 π.μ., σύμφωνα το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό συμβολαιογράφου για την σύνταξη δυο συμβολαίων δανειακής σύμβασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 και ΑΤ04 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τις «Εργασίες ανακατασκευής και συντήρησης νησίδων»

3. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιλίου» (ομάδες α΄ & β΄)

4. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου – ζαχαροπλαστικής για τις ανάγκες της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής»

5. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων, φορτηγών, ημιφορτηγών και λοιπών μεγάλων οχημάτων του Δήμου Ιλίου»

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2022

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7. Έγκριση και παραλαβή Τευχών Δημοπράτησης της μελέτης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση οδών ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ από οδό Πετρουπόλεως έως οδό Χαλκηδόνος & ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ από οδό Χ. Τρικούπη έως οδό Ηρακλείτου»

8. Λήψη   απόφασης   για   την  έγκριση όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση ανάθεσης σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης πράσινου σημείου στο Δήμο Ιλίου»

9. Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου

 

Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

10. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης του Δήμου Ιλίου στην υπ. αρ. 1084/29-06-2022 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (ΑΔΑ: 9ΛΣΨ46ΜΠΥΓ-3ΣΩ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

11. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή πρότασης του Δήμου Ιλίου στην υπ. αρ. 1084/29-06-2022 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (ΑΔΑ: 9ΛΣΨ46ΜΠΥΓ-3ΣΩ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

Ε. ΓΕΝΙΚΑ

12. Καταβολή αποζημίωσης σε Βασίλειο Παπαγεωργίου

 

Ο Δήμαρχος

 

Νίκος Ζενέτος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 13/12/2022a